Untitled Document

VIOP d.o.o.

Objavljeno 31.12.2013.

Osnovan VIOP d.o.o.
Temeljem potrebe usklađenja poslovanja Niskogradnje d.o.o. sa postojećim zakonskim odredbama i Odluke o usklađenju poslovanja društva sa Zakonom o vodama i Zakonom o izmjenama zakona o vodama, donesene na četvrtoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, i prihvaćenog prijedloga Izjave o osnivanju trgovačkog društva VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Grad Pregrada je osnovao novo trgovačko poduzeće VIOP d.o.o. (Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.). Naime, prema Zakonu o vodama i Zakonu o izmjenama zakona o vodama, vodoopskrba i odvodnja mora se izdvojiti iz postojećeg komunalnog društva, i prenijeti na društvo koje će biti registrirano za obavljanje samo tih djelatnosti, pa je slijedom toga Grad Pregrada osnovao spomenuti VIOP d.o.o., koji je u 100% vlasništvu Grada. Niskogradnja d.o.o. će izdvojiti svu imovinu vezanu na vodoopskrbu i odvodnju i prenijeti je u VIOP d.o.o. temeljem Odluke Gradskog vijeća da se novo trgovačko društvo osniva provođenjem odvajanja sa preuzimanjem. U VIOP d.o.o. prelazi 7 radnika koji su u Niskogradnji d.o.o. radili poslove vezano uz djelatnost koja se prenosi, a novoosnovano društvo se nalazi na istoj adresi kao i Niskogradnja d.o.o., Stjepana Radića 17. u Pregradi. Obavještavamo građane kako će sve usluge vezane za vodoopskrbu i odvodnju, a koje je do sada pružala Niskogradnja d.o.o., sa 01.01.2014.godine preuzeti i nadalje pružati VIOP d.o.o.Povratak