Untitled Document

Izvješće o provedenom savjetovanju - DZN Nabava novog radnog stroja-kombinirke

Objavljeno 19.06.2017.

Poštovani,

Zakonskim odredbama propisano je da prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Predmetno savjetovanje trajalo je od 12. 06. 2017. do 19.06.2017., a istekom određenog roka utvrđeno je da nije dostavljena niti jedna primjedba i prijedlog. Promjenu dokumentacije izvršio je Naručitelj u točki 2.7. Rok isporuke, zbog hitnosti nabavke radnog stroja. Poštujući odredbe stavka 4 članka 198. ZJN 2016 izrađeno je predmetno izvješće te se isto objavljuje na internetskim stranicama, na poveznici:
http://www.niskogradnjapregrada.hr/javna/IZVJESCE%202-17-MV%20NISKOGRADNJA.PDFPovratak