Untitled Document

Priopćenje Uprave

Objavljeno 04.11.2011.

Pregrada, 2.studeni 2011. godine

S obzirom na informacije koje se u posljednje vrijeme pojavljuju dužni smo radi točnog informiranja javnosti iznijeti slijedeće činjenice:
Niskogradnja d.o.o. je u 100% vlasništvu grada Pregrade i u svom djelokrugu poslovanja ima komunalne usluge (vodoopskrba, upravljanje grobljima, održavanje javno-prometnih površina), eksploataciju kamenoloma u svrhu sanacije i građevinarstvo.
Bivša uprava Društva je u mjesecu rujnu 2010. godine smijenjena zbog nezakonitog i nepotrebnog zaduživanja i opterećivanja imovine Društva. Radi utvrđivanja točnog stanja u Društvu i odgovornosti, Grad Pregrada i organi Društva odmah su po saznanju o nezakonitom radu bivše Uprave angažirali reviziju poslovanja te izvjestili nadležne institucije. U svrhu potpune i trajne zaštite svog Društva i imovine, Grad Pregrada je donio Odluku o načinu raspolaganju sa cjelokupnom imovinom Grada i Odluku o povratu imovine tj. kamenoloma i mrtvačnica iz Niskogradnje u vlasništvo Grada. Ista je ostala Niskogradnji na upravljanje, a time i sva poslovna sposobnost. Grad je time spriječio svaku mogućnost privatizacije bilo koje gradske imovine i dobio garanciju da se imovinom ne može raspolagati bez znanja Gradskog vijeća.
Sadašnja uprava radi zakonito, transparentno i prema zahtjevima Grada Pregrade kao jedinog vlasnika.
Grad Pregrada kao vlasnik traži od Niskogradnje zakonito poslovanje po principima samoodrživosti i pružanja građanima najjeftinijih mogućih komunalnih usluga. One, u usporedbi sa susjednim općinama i gradovima, takve i jesu.
Danas Društvo posluje pozitivno, a odgovoreno je i na zahtjeve radnika kao što je smanjenje razlika u plaćama između rukovoditelja i radnika, zadržan je isti broj radnika i slično. Ostvaruje se jasan zadatak Grada kao vlasnika, čuvanje i razvijanje gradske imovine, a ne privatizacija.
Iz naprijed navedenih postupaka Grada Pregrade vidljivo je da je ona sada i nemoguća. Da se radi za dobrobit Niskogradnje dokazuje i činjenica da su angažirani radnici iz različitih političkih opcija čime se na još jedan način ostvaruje transparentnost i javnost rada, a odluke su donesene na Gradskom vijeću pa se postavlja pitanje koja je namjera iznesenih neistina.Uprava DruštvaPovratak